Adatvédelmi Tájékoztató

2022 július 10.

1.    Általános tudnivalók

A skydesign.hu webáruház és az üzemeltetője a Sliko Store Kft. elkötelezett és a jogszabályok által előírtak maradéktalan betartására kötelezett a személyes adatok védelméhez fűződő, valamint az információs önrendelkezési jog feltétlen, maradéktalan betartásában. A skydesign.hu webáruház látogatóit és vásárlóit jelen Adatvédelmi tájékoztatás és nyilatkozat című dokumentumban kívánjuk részletesen informálni személyes adataik kezeléséről és biztosítani arról, hogy azok védelme érdekében minden jogi előírást és műszaki megoldást átláthatóan betartunk.

Személyes adatokat csak jelen Adatvédelmi tájékoztatás és nyilatkozatban foglalt harmadik félnek (pl. kiszállítást végző cégnek) és jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából hatóságnak adunk át.

Az általunk kezelt személyes adatokat nem értékesítjük harmadik fél számára.

A személyes adatok tárolásának biztonságának védelmét gondos személyi és technikai módon biztosítjuk.

2.    Hírlevél, direkt marketing tevékenység

Hírlevelet csak annak küldünk, aki ehhez előzetesen és kifejezetten hozzájárult, ezt a hozzájárulását a jövőre nézve bármikor, díjtalanul visszavonhatja.

A hozzájárulás a „Hírlevélre feliratkozás” űrlap segítségével történik.

A hozzájárulás visszavonásának (leiratkozás) menete
Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről. A leiratkozás történhet a hírlevelekben küldött link segítségével, vagy e-mailben az info@skydesign.hu címre küldött e-maillel.

Az érintettek bármikor kérhetik a róluk tárolt adatok megtekintését, módosítását, törlését.

3.    Az Adatvédelmi tájékoztatás és nyilatkozat kialakítása során figyelembe vett legfontosabb jogforrások:

  • Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 számú Rendelete (GDPR)
  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
  • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
  • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény
  • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény

4.    Fogalom meghatározások

4.1.   Érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

4.2.   Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

4.3.   Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

4.4.   Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

4.5.   Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

4.6.   Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

4.7.   Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

4.8.   Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

4.9.   Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

4.10.                Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

5.   A Szolgáltató, mint adatkezelő adatai

5.1.   A cég rövidített elnevezése: Sliko Store Kft.

5.2.   Székhely és levelezési cím: 1037 Budapest, Kalap utca 8. 2. em. 8.

5.3.   Képviseli: Bakányi Márton

5.4.   Ügyfélszolgálat:

5.6.   E-mail cím: info@skydesign.hu

5.7.   Cégjegyzékszám: 01-09-374112

5.8.   Bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

5.9.   Adószám: 28792091-2-41

5.10.                Közösségi adószám: HU28792091

5.11.                Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.01-09-374112

 

6.   Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozók adatai, feladatai

6.1.   Futárszolgálat:

Neve: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Cégjegyzékszáma: 13-09-111755

Adószáma: 12369410-2-44

Elektronikus levelezési címe: info@gls-hungary.com

Címzetteknek fenntartott ügyfélszolgálata: Munkanapokon 7.00 - 20.00 között +36 29 886 700 és +36 20 890 0660.

Általános Üzleti Feltételek elérhetősége: https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek

Az Eladó fenntartja a jogot másik szállító cég igénybevételére

6.2.   Fizetés a SimplePay Rendszer igénybevételével történik.

A SimplePay Rendszert az OTP Mobil Szolgáltató Kft. üzemelteti.

Székhelye: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.

Cégjegyzékszáma.: 01-09-174466

Adószáma: 24386106-2-42

Az alábbi fizetési lehetőségekre nyílik lehetőség: Online bankkártyás fizetés

Banki átutalásos fizetés (Instant transzfer), Simple fiókkal fizetés a Simple Applikációban, QR kódos bankkártyás fizetés a Simple Applikációban, Push üzenetes fizetés Simple Applikáción keresztül.

A Szállító nyilatkozik, hogy a fizetés a skydesign.hu oldalról a SimplePay Rendszerre történő átirányítással történik, a Vevő fizetéskor megadott adatait nem ismeri meg.

 

 

Kezelt adat típusa

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Adatkezelés jogalapja

Felhasználói név

Azonosítás, regisztráció.

A hozzájárulás visszavonásáig

Az érintett hozzájárulása.

Jelszó

Felhasználói fiókba történő biztonságos belépés.

A hozzájárulás visszavonásáig

Az érintett hozzájárulása.

Név

Kapcsolattartás, felmerülő kérdések egyeztetése.

A hozzájárulás visszavonásáig

Az érintett hozzájárulása.

E-mail cím

Kapcsolattartás, felmerülő kérdések egyeztetése.

A hozzájárulás visszavonásáig

Az érintett hozzájárulása.

Telefonszám

Kapcsolattartás, felmerülő kérdések egyeztetése.

A hozzájárulás visszavonásáig

Az érintett hozzájárulása.

Számlázási név és cím

Szabályszerű számla kiállítása, szerződés létrehozása, majd teljesítése.

Az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján.

Szállítási név és cím

A házhoz szállítás lehetővé tétele.

A megrendelt áru kiszállításáig.

Szerződés teljesítése. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]

A vásárlás/regisztráció időpontja

A hozzájárulás bizonyítása.

Az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig

A Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

A vásárlás/regisztráció kori IP cím

A hozzájárulás bizonyítása.

Az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig

A Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.

Hírlevél kapcsán kezelt adatok

Kezelt adat típusa

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Adatkezelés jogalapja

Név

Hírlevél küldése

Visszavonásig (leiratkozásig).

Az érintett hozzájárulása

E-mail cím

Hírlevél küldése

Visszavonásig (leiratkozásig).

Az érintett hozzájárulása

A hozzájárulás időpontja és az érintett IP címe.

A hozzájárulás igazolhatósága

Visszavonásig (leiratkozásig).

A Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget.

Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozott valamennyi érintett.

 

A személyes adatokat csak és kizárólag az „Az adott személyes adat feldolgozója” oszlopban feltüntetett harmadik féllel osztjuk meg, a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésének érdekében.

7.     Cookie-k (sütik) kezelése

7.1.   A cookie-ról?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az érintett böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az érintett eszköze tárol.

Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

7.2.   A cookie-k kezelésének jogszabályi háttere és jogalapja

Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a weboldal az alábbi cookie-kat használja:

-      Biztonsági cookie-k: __cfduid, _biz_flagsA, _biz_nA 3, _biz_pendingA, _biz_sid, _biz_uid

-      Google Analytics cookie-k: _ga, _gid

-      Az oldal megfelelő használatához szükséges cookie-k: 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
Amennyiben érintett nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az érintett számára.

A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

8.   Google Analytics

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. ("Google") webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett "cookie-kat", szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

9.   Google Adwords konverziókövetés és remarketing

9.1.   A "Google AdWords" nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").
Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

Az információk - melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek - azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
8.6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután érintett nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

9.2.   Google Adwords Remarketing

Az adatkezelés mint remarketing tevékenység cookie-k segítségével valósul meg.

Kezelt adatok

A cookie tájékoztatóban meghatározott cookie-k által kezelt adatok.


Az adatkezelés időtartama

Az adott cookie adattárolási időtartama, bővebb információ elérhető itt:
Google általános cooki tájékoztató: https://www.google.com/policies/technologies/types/

Google Analitycs tájékoztató:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett önkéntes hozzájárulása, amit az érintett weboldal használatával ad meg a szolgáltató számára.